Pages

20110624

第417章 - 七一還可禁什麼?::
有說設計師總喜歡整日瘋狂聯想(brainstorming)*,昨晚收到「一人一樂器 去七一遊行【我有權奏樂!!!】」這段消息,腦內的聯想機器旋即不停運作,一直自問「七一還可禁什麼?」,好,就讓我來個反建議,希望有關方面考慮:


禁止行直線:原本一至兩個鐘的行程,因為不能走直線,需要更長時間完成,攰死你!

禁止飲水:
口乾頸渴無水飲,自然散水啦?

禁止豉油撈飯:
化濃妝/面具/頭盔等整色整水者,雖然好多攝錄器材係高清啫,但你點叫有關方面秋後算帳呀?

禁止唱遊:
一路唱歌一路遊行?幼稚園必修科?好好好,著手研究禁埋佢!

禁止攜帶下一代:
有好多嘢,唔洗吓吓要交代嘅?大人做嘢,細路仔收聲啦!

禁止講道理:
大家應該係同一個平台對話呀,你講道理?叫有關方面點明白呢?

禁止於遊行前空肚食早餐:睇你仲有邊個出到嚟?

禁止放飛機:亂拋垃圾,罰$1500蚊,政府派$6000,你可以有四次機會?吓?「放飛機」有另一個意思?哎呀!今次捉蟲......

禁止交談:細聲講大聲笑,係會令人心煩嘅,有咩你咪大聲講囉!

禁止肥佬着笠衫**:係呀!你呀!死肥佬!除衫呀!

禁止任何數字:64、71、2012、5區,差不多一至十都齊,咁多數字,嚴重影響咗有關方面統計人數,所以唔準確係正常嘅!

禁止快閃黨:同上,嚴重影響咗有關方面統計人數,唔該你哋企定定畀有關方面計呀!

禁止憤怒鳥:係囉!咁多遊戲角色,唔好揀呢個啦,乖!

......


小時候,明報每星期日有一版叫「荒謬」,今年好明顯出現了現實版......

禁止攜帶樂器,除了荒謬,我認真聯想不到其他辭語......

歡迎大家繼續提供,提出你的「七一還可禁什麼?」


*參考:50 reasons not to date a graphic designer
**肥佬着笠衫:(廣東歇後語)幾大就幾大,意指不顧一切豁出去。

No comments: